Flow at Work logo

Flow@work zet in op het blootleggen van de negatief beladen onderstroom

We brengen de onderstroom, impliciet aanwezige elementen, zoals organisatiecultuur, (onderhuidse) conflicten, angsten, rivaliteiten, gebrek aan vertrouwen ..., aan de oppervlakte. Deze beïnvloeden (onbewust) de werking van een organisatie. Door ze te expliciteren worden deze impliciete variabelen tastbaar gemaakt en kan er mee rekening mee gehouden worden.

We vertrekken onze aanpak vanuit het systeemdenken: we zien de groep als een levend geheel van onderlinge relaties. Onderdelen van een groep kunnen zich niet los van elkaar gedragen, ze beïnvloeden elkaar. Dus we onderzoeken in situaties niet enkel persoonlijke oorzaken of schuldigen maar kijken naar het onderlinge interactiepatroon.
Flow@work ondersteunt uw organisatie in het:
onderzoeken van de onderstroom en daarop interveniëren, het ondersteunen van de bewustmakingsprocessen voor deze onderstroom, en hier rond samen aan de slag gaan.

Referenties Onderstroom

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering
  • March 8th, 2019

Herstel van mentale veerkracht bij een team in de gezondheidssector


Sfeer van mentaal ‘verzuim’ en gelatenheid in een organisatie van 70 mensen in de gezondheidssector

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering
  • March 12th, 2019

Ontwikkeling van authentiek en persoonlijk leiderschap in een middelgroot hotel


Stroeve samenwerking en een spanningsveld tussen middelmanagement en de verschillende teams in en hotel met 40 personeelsleden.

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken
  • March 12th, 2019

Herstel van mandaat van de teamleider bij een team hygiëne-audits horeca


Individuele coaching van de teamleider: ontwikkeling van een persoonlijke, authentieke leiderschapsstijl.

De onderstroom in uw organisatie beïnvloedt de samenwerking

Deze onderstroom is "impliciet" aanwezig, en meestal niet onmiddelijk waarneembaar. Maar desondanks kan ze wel de productiviteit en de efficiëntie van het team in belangrijke mate beïnvloeden. Het is een venijnig beestje dat er voor zorgt dat individuen en teams niet het beste in elkaar naar boven halen.

Het kan al snel evolueren naar een tegenwerkende onderstroom. Die begint vaak eerder onschuldig en uit zich door grapjes, cynisme, roddelen en non-verbale gedragingen maar ze kan snel overvloeien in apathie. Medewerkers blijven afwezig op meetings, er heerst besluiteloosheid, er is geen ownership meer. Het kan zelfs leiden tot een volledige disconnetie, een toename van afwezigheden of zelfs vertrek van medewerkers.

De onderstroom aanpakken met de juiste mensen

Het bewustwordingsproces van de onderstroom binnen een organisatie is relevant op alle niveau’s. Maar ook dat het bespreekbaar maken en aanpakken van deze onderstroom voornamelijk gebeurt met die groep mensen die ook effectief de kracht heeft om er iets aan te doen, om ze te veranderen. Traditioneel zijn dit de directies, leidinggevenden …, die groep mensen die een mandaat hebben om structurele beslissingen te nemen en door te voeren. 

Via deze keuzes, beslissingen, acties … bepalen ze in belangrijke mate de onderstroom van de hele organisatie. En kunnen ze die dus ook tot op zekere hoogte sturen. De onderstroom bespreekbaar maken en/of aanpakken met medewerkers die de onderstroom minder sterk kunnen beïnvloeden kan immers als ongemakkelijk ervaren worden: “wat als wat ik nu zeg later tegen mij gebruikt zal worden”, “hoe moet ik dit nu op een juiste manier vertelen”… En dat willen we natuurlijk vermijden.
"De onderstroom bespreekbaar maken en/of aanpakken met medewerkers die de onderstroom minder sterk kunnen beïnvloeden kan als ongemakkelijk ervaren worden."

Flow@work: de onderstroom in kaart brengen en ermee omgaan

Flow@work gaat samen me u aan de slag. In eerste instantie analyseren we of het opportuun is om een bewustwordingsproces rond de onderstroom op te starten. Dat is immers niet altijd noodzakelijk en kan het zelfs een contra-productief effect hebben. We onderzoeken welke de eerste oorzakelijke kenmerken zijn van de onderstroom. Op basis daarvan bouwen we een doordachte strategie op die we in een actieplan gieten.
Fase 1: bewustwording van eigen drijfveren door middel van persoonlijke gesprekken
Het doel van deze gesprekken is enerzijds het begrip van elke betrokkene dat hij/zij deel uitmaakt van een levend systeem met onderlinge relaties. Anderzijds willen we hen laten inzien hoe het anders kan, eens die belemmeringen en blokkerende overtuigingen worden losgelaten. 

We streven ernaar om de betrokkenen hun eigen zelfbewustzijn te laten overstijgen en de situatie vanuit een ruimer perspectief te bekijken.
Fase 2: onderstroom onder de aandacht brengen van het hele team
De doelstelling van deze fase is om een nieuw waardeperspectief te implementeren gebaseerd op rust en wederzijds vertrouwen. We nemen de individuele bewustmaking uit stap 1 als uitgangspunt voor een gezamenlijke open dialoog. Dit doen we aan de hand van beeldvorming; beelden over het systeem, beelden over elkaar en beelden over de rol in het systeem, ... Kortom, beelden die ons gedrag in sterke mate sturen. Samen deze beelden en hun impact expliciteren, draagt bij tot een gezond systeem.
"We streven ernaar een nieuw waardeperspectief te implementeren, gebaseerd op rust en wederzijds vertrouwen."
Fase 3: onderstroom delen
Tijdens deze fase focussen we op de terugkoppeling: we geven een helder beeld van de onderstroom in de organisatie als geheel en de gewenste acties. We reiken tools, tips en tricks aan om de betrokkenen te ondersteunen in kwesties rond de onderstroom. Concreet beschrijven we de kenmerken van het systeem en de oorzakelijke indicaties:

  • Is er rust over de status en positie van de leden in de groep?
  • Maakt iemand zich te groot of juist te klein?
  • Wordt de orde gerespecteerd?
  • Zijn de leden met een hogere ranking in de groep zich bewust van hun extra verantwoordelijkheid naar de anderen?
  • Hebben mensen voldoende ruimte om keuzes te maken, iets uit te proberen?
  • Zijn de leden helder over wat hen beweegt?
  • Zijn ze begrijpbaar in hun redenering? Ook als het over pijnlijke, gevoelige onderwerpen gaat?

De onderstroom in je organisatie in kaart brengen?

Ontdek ook de andere expertises van Flow @ work

Contact


Flow@Work


Flow@work ondersteunt leidinggevenden en hun teams bij het werken aan een productieve werkomgeving waar authenticiteit, persoonlijk leiderschap en energie centraal staan.

Flow@work maakt deel uit van Flowmovement: het platform dat je helpt de balans in je leven te vinden, de bron van oprecht geluk.