Flow at Work logo

Flow@work biedt uw organisatie een geïntegreerde ondersteuning bij organisatieveranderingen

De sleutel voor een succesvolle verandering ligt enerzijds in het bewustzijn van het feit dat er ontzettend veel onbewuste/impliciete factoren meespelen. De zogenaamde onderstroom. En anderzijds in het hanteren van een leiderschapsstijl die hiermee rekening houdt, het zogenaamde systemisch leiderschap.
Flow@work ondersteunt uw organisatie in:
Het stimuleren van systemisch leiderschap en de bewustmaking van de onderstroom die onbewust iedere vorm van verandering beïnvloedt.

Referenties Organisatieverandering

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering
  • March 8th, 2019

Herstel van mentale veerkracht bij een team in de gezondheidssector


Sfeer van mentaal ‘verzuim’ en gelatenheid in een organisatie van 70 mensen in de gezondheidssector

onderstroom, samenwerken, organisatieverandering
  • March 12th, 2019

Betere bedrijfsresultaten door betere samenwerking in een IT-bedrijf


Creëren van een positieve spiraal door wisselwerking van de drijvende krachten van ‘binnenuit’ en van ‘bovenaf

Organisatieverandering: een complex kluwen van systeemdynamieken

Verandering brengen in een organisatie is complex. Het gaat verder dan het louter aanpassen van regels en gedrag. Er zijn ontzettend veel dynamieken die meespelen en die onderling met elkaar verweven zijn, met name de:

  • organisatiecultuur
  • verwachtingen en wensen van de medewerkers en het management
  • betrokkenheid van medewerkers en het management
  • manier waarop er gecommuniceerd wordt
  • manier waarop er samengewerkt wordt
  • manier waarop het veranderingsproces gepland en begeleid wordt
Een aantal van deze bedrijfsdynamieken zijn expliciet, helder, duidelijk aanwezig en kunnen dus eenvoudig bijgestuurd worden. We denken hierbij aan planning, geschreven communicatie ... Maar heel wat van deze dynamieken zijn ook impliciet aanwezig en blijven vaak 'onder de radar'. Omdat men er zich niet van bewust is, of omdat ze niet worden uitgesproken. Deze zijn dus vooreerst moeilijk te bevatten, maar daarom ook moeilijk bij te sturen en te corrigeren. 

Nochtans wordt het al dan niet succesvol doorvoeren van een organisatieverandering bepaald door dit geheel van impliciete en expliciete factoren, met andere woorden: door deze systeemdynamiek.
"Systeemdynamiek zorgt voor het al dan niet succesvol doorvoeren van een organisatieverandering."

Systemisch leiderschap, cruciaal bij een geslaagde veranderingstraject

De rol die de manager in een veranderingstraject heeft is vaak groot én cruciaal, maar ook zeker niet evident. Bewustwording is een belangrijk uitgangspunt voor succes: de bewustwording van de impact van de verandering zichzelf, op het team en op de organisatie, maar ook de impact van zijn  (huidige én gewenste) positie in dit proces, het team, de organisatie ... 

m managers in staat te stellen dit te kunnen, coachen we hen vanuit hun persoonlijk leiderschap, de authentieke ik en de intrinsieke krachten, en in het systeemdenken, de bewustwording dat een veranderingstraject een complex kluwen van op elkaar inwerkende krachten is.

Flow@work: bewustmaking van onderstroom en systemisch leiderschap, de sleutels tot een succesvolle organisatieverandering

Onze geïntegreerde aanpak van organisatieverandering is geënt op het systeemdenken. Gedurende elk begeleidingsproces hanteren onze vakexperts technieken die inspelen op impliciete en expliciete succesfactoren voor verandering. Onze innovatieve methodiek focust op:
Een heldere visie op het eindresultaat
We leggen op basis van een diepteanalyse met de opdrachtgever de einddoelstellingen vast.
Betrokkenheid van de gebruikers
Samen brengen we de betrokken partijen in kaart. Ook met hen organiseren we een diepteanalyse op basis waarvan de individuele einddoelstellingen worden bepaald. De betrokkenen krijgen eveneens een introductie in systemisch coachen waar de bewustwording wordt gecreëerd, de methodiek wordt toegelicht en verdere afspraken worden gemaakt.
Persoonlijke betrokkenheid van het management
Een geïntegreerd veranderingsproces vereist een aangepast leiderschap: we bestuderen samen met de leiders de  huidige én de gewenste eigen positie binnen het team én de volledige organisatie. Indien het nodig blijkt, kunnen we samen met hen een persoonlijk groeitraject uittekenen zodat hij of zij ook kan werken naar deze gewenste positie.
Toegesneden communicatie
We helpen u de juiste boodschappen op het juiste moment aan de juiste medewerkers via de juiste kanalen over te brengen.
Adequaat projectmanagement
Een goed voorbereid en gepland proces is uitermate belangrijk. Wij ondersteunen u in het projectmanagement: we stellen samen een projectcharter op, bepalen de verschillende fases, anticiperen op mogelijke risicofactoren ...
Wensen van de gebruikers
Vanuit onze waarden en normen respecteren we steeds de wensen van de opdrachtgever en de betrokken partijen.
Cultuur voor verandering
We focussen op het doorbreken van oude patronen, gedragingen en werkprocessen. We vertrekken vanuit de individuele motivatoren en de onderstroom. We creëeren een veilig kader en reiken methodes aan.
Heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden
We ondersteunen de leiders binnen de organisatie om binnen het nieuwe systeem hun (nieuwe) plaats op te nemen. Er wordt aandacht besteed aan authentiek leiderschap dat erop gericht is om vanuit de eigen energie en bewustzijn anderen te inspireren en te managen.
Goed gepland veranderingsproces
De timing van het veranderingstraject is cruciaal: we bekijken samen met de opdrachtgever wanneer we het traject opstarten en werken een planning uit zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden.
Samenwerking staf en lijn
In een veranderingstraject zien we de de visie, missie, waarden en normen van de organisatie als de "spelregels". We ondersteunen u bij het vertalen van deze spelregels naar alle medewerkers en in het overkomen van eventuele conflicten.

Persoonlijk leiderschap in je organisatie stimuleren?

Ontdek ook de andere expertises van Flow @ work

Contact


Flow@Work


Flow@work ondersteunt leidinggevenden en hun teams bij het werken aan een productieve werkomgeving waar authenticiteit, persoonlijk leiderschap en energie centraal staan.

Flow@work maakt deel uit van Flowmovement: het platform dat je helpt de balans in je leven te vinden, de bron van oprecht geluk.